Робота з педагогічними кадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, організаційно - методичне забезпечення навчально – виховного процесу

Методична тема:

«Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації освітнього процессу»

Діяльність методичної роботи школи спрямована на всебічне підвищення рівня професійної майстерності вчителів, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи.

Мета:

- координація методичної роботи педагогічного колективу, визначення кінцевих і проміжних цілей і завдань цієї роботи;

- пошук шляхів ефективної реалізації компетентнісного підходу в освіті;

- підвищення якості сучасного уроку як основної форми освітнього процессу

VІ.1. Зміст роботи методичної ради

Озброєння вчителів методикою реалізації вимог навчальних програм:

- визначення мети та забезпечення її реалізації;

- виділення головного;

- вироблення міцних практичних умінь;

- забезпечення предметної спрямованості уроку, міжпредметних зв’язків;

- науковість викладання.

Упровадження в практику:

- досягнень педагогічної, психологічної науки;

- передового педагогічного досвіду

Діяльність методичної ради:

- керівництво методичною роботою школи;

- розвиток ініціативи й творчості педагогів;

- вивчення і поширення передового педагогічного досвіду;

- вивчення і аналіз стану викладання окремих предметів;

- підготовка і проведення педагогічних читань, конференцій, семінарів, виставок.

У 2018 / 2019 навчальному році організувати цілісну систему підвищення науково - методичного рівня, психолого-педагогічної підготовки професійної майстерності педагогів, підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інноваційні аспекти навчання, всебічно розвивати творчі здібності педагогів, формувати у них навички дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями, працювати над інноваційним розвитком школи, підвищенням якості навчання та виховання, над забезпеченням більш вищого наукового рівня викладання кожного предмета, підняти суспільний престиж учителів, сприяти виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи та розвитку творчої особистості педагога.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Засідання методичної ради: - визначення напрямків і затвердження плану роботи методичної ради на 2018/2019 н.р.;
- затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2018/2019 н.р; - обговорення і затвердження графіка проведення предметних тижнів; - організація роботи «Школи молодого вчителя»; - організація роботи методичного кабінту школи
Серпень 2018 Дімітрова Ю.В.
2 Засідання методичної ради: -результати підвищення кваліфікації педпрацівників на курсах та спецкурсах КВНЗ «ХАНО»; -хід атестації педагогічних працівників Грудень 2018 Шапар К.М.
3 Засідання методичної ради: -творчі звіти вчителів, що атестуються; -упровадження передового педагогічного досвіду в освітній процес Березень 2019 Шапар К.М.
4 Засідання методичної ради: - аналіз роботи колективу над методичною темою району, школи; -аналіз роботи методичної ради; -проектування загальних напрямків роботи школи на 2019/2020 навчальний рік. Травень 2019 Дімітрова Ю.В., Шапар К.М., Мушкова О.А.

Робота з педагогічними кадрами, методична робота, предметні тижні

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Розподіл педагогічного навантаження, класного керівництва, гурткової роботи серед учителів До 01.09.2018 Дімітрова Ю.В. Шапар К.М.
2 Співбесіди, консультації з молодими спе ціалістами та новопризначеними праців никами До 05.09.2018 Адміністрація школи
3 Призначення наставників за молодими фахівцями До 01.09.2018 Дімітрова Ю.В.
4 Інструктивно-методична нарада: -ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням початку навчального року; -ознайомлення з інструктиво- методичними рекомендаціями щодо вивчення базових дисциплін у 2018/2019 навчальному році Серпень 2018 Шапар К.М.
5 Індивідуальні консультації щодо планування роботи з предметів, виховної роботи з учнями До 10.09.2018 Адміністрація школи
6 Проведення індивідуальних бесід з учителями з питань самоосвіти Вересень 2018 Керівники МО
7 Організація роботи шкільних методичних об’єднань учителів - предметників Протягом 2018/2019 н.р. Керівники ШМО
8 Інструктивно-методичні наради з учителями щодо організації навчання: у 1-А,
5-А класах
До 10.09.2018 Дімітрова Ю.В., Шапар К.М.
9 Організація роботи «Школи молодого вчителя» (за окремим планом) Протягом 2018/2019 н.р. Шапар К.М.
10 Організація взаємовідвідування уроків учителями з метою впровадження нових педагогічних технологій та ППД Протягом 2018/2019 н.р. Учителі- предмет-ники
11 Участь у районному етапі конкурсу «Учитель року -2019» Листопад- грудень 2018 Дімітрова Ю.В., Шапар К.М., методична рада
12 Проведення районних колективних форм методичної роботи Згідно з графіком УО Керівники ШМО
13 З метою підвищення ефективності процесу навчання, систематизації методичної роботи: - продовжити роботу навчально-методичного комплексу в школі (на базі методичного кабінетіу); - продовжити збір матеріалів в під рубрикою «Нова українська школа - школа компетентностей ХХІ століття". Забезпечити:
- складання і виконання структурно-логічних схем, технологічних карт;
- удосконалення методики проведення уроків, практичних і лабораторних робіт;
- обладнання і модернізацію навчальних кабінетів, їх поповнення наочними засобами;
- оформлення динамічних стендів.
Протягом 2018/2019 н.р. Шапар К.М., Тананян Г.М., керівники ШМО, учителі- предметники
14 Забезпечити різноманітні форми організації та проведення методичної роботи:
Масові:
- круглий стіл ««Спадкоємність у навчанні й вихованні учнів 4-х і 5-х класів». - семінар- тренінг «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів». - психолого-педагогічний семінар для вчителів «Проблеми мотивації навчальної діяльності учнів» - методичний тренінг «Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти»
Вересень 2017 Листопад 2017 Січень 2018 Лютий 2018 Шапар К.М., керівники МО Шапар К.М., керівники МО Шапар К.М. Керівники МО Шапар К.М., керівники МО
15 Участь педагогів у роботі районних шкіл передового досвіду і постійно діючих семінарах. Згідно з графіком УО Шапар К.М.

Предметні тижні

Предметний тиждень – комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково- методичного досвіду вчителів школи.

Організація та проведення: тижні проводяться відповідними методичними обєднаннями

вчителів школи один раз на рік.

Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.

Відповідальний за проведення тижня обов’язково складає план проведення тижня, погоджує його із заступником директора з НВР та затверджує у директора школи. Після проведення предметного тижня оформлюється відповідна брошура.

Завдання тижнів: забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду; поглибити знання з предметів та підвищити інтерес до них.

Структура тижнів: складовими предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково-практичні конференції, індивідувальні та групові конкурси дитячої творчості, виставки тощо.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Тиждень правового навчання та виховання 05.12.2017- 09.12.2017 Кисляк А.І.
2 Тиждень іноземних мов (5-11 класи) 17.01.2018- 21.01.2018 Петрова О.В., Гогіна І.І.
3 Тиждень математики (5-11 класи) 31.01.2018- 04.02.2018 Селюжицька В.І.
4 Тиждень української мови та писемності (5-11 класи) 07.11.2017- 11.11.2017 Шептуха О.В., Денисенко А.В.
5 Шевченківський тиждень 06.03.2018- 10.03.2018 Шептуха О.В., Денисенко А.В.
6 Тиждень художньо-естетичних та технологічних дисциплін 13.03.2018- 17.03.2018 Мохонько С.А., Пигуль О.В.
7 Тиждень початкової школи (1-4 класи) 03.04.2018- 07.04.2018 Фоменко Н.П., Тананян Г.М., Безпалова Н.Ю., Ткачова Н.В.
8 Тиждень природничих дисциплін (5-11 класи) 10.04.2018- 14.04.2018 Волошина О.І., Громова О.В.
9 Тиждень російської мови та літератури (5-11 класи) 17.04.2018- 21.04.2018 Познєєва Л.В., Журавльова Л.Є.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Провести звірку і поновлення картотеки навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації (в УОА) До 01.10.2017 Шапар К.М.
2 Підготувати проекти наказів щодо навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» До 01.09.2017, до 01.01.2018 Шапар К.М.
3 Забезпечити відвідування педагогічними працівниками спецкурсів, авторських семінарів тощо Протягом 2017/2018н.р. Шапар К.М.
4 Аналіз роботи по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників на нараді при директорі Грудень 2017, травень 2018 Шапар К.М.

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників школи проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010

№ 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за

№ 1255/18550

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Підготовка проекту наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017/2018навчальному році» Створення атестаційної комісії До 20.09.2017 Шапар К.М.
2 Проведення першого засідання атестаційної комісії: - розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії; -планування роботи атестаційної комісії До 20.09.2017 Дімітрова Ю.В.
3 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень - жовтень 2017 Шапар К.М.
4 Проведення інструктивно -методичної наради з учителями, що атестуються: опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2017 Шапар К.М.
5 Збір заяв від вчителів про позачергову атестацію, перенесення термінів атеста- ції, на присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня педагогічної діяльності До 10.10.2017 Шапар К.М.
6 Складання списку чергової атестації педагогічних працівників: Аксьонової О.О., Волошиної О.І. До 10.10.2017 Шапар К.М.
7 Проведення другого засідання атестаційної комісії: - розгляд заяв, які надійшли до атестаційної комісії ; - затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються; - затвердження плану роботи атестаційної комісії До 20.10.2017 Дімітрова Ю.В.
8 Підготовка проекту наказу «Про атестацію педагогічних працівників». Доведення до відома учителів, що атестуються, графіка проведення атестації 20.10.2017 Шапар К.М.
9 Визначення серед членів атестаційної комісії відповідальних за надання консультативної допомоги учителям, які атестуються, з питань підготовки та проведення атестації До 20.10.2017 Дімітрова Ю.В.
10 Складання графіка проведення відкритих уроків, виховних заходів До 20.10.2017 Шапар К.М.
11 Складання планів індивідуальної підготовки до проведення атестації учителів До 01.11.2017 Пари: «член АК – учитель, який атестується»
12 Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових курсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально - виховної роботи До 15.03.2018 Атестаційна комісія
13 Вивчення стану ведення вчителями шкільної документації До 01.03.2018 Адміністрація
14 Оформлення та доповнення портфоліо вчителя Жовтень 2017- березень 2018 Учителі, які атестуються
15 Самопрезентація вчителів, які атестуються на засіданні педагогічної ради Січень 2018 Пари: «куратор- учитель, який атестується»
16 Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період До 01.03.2018 Дімітрова Ю.В.
17 Засідання атестаційної комісії: - розгляд характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період 01.03.2018 Дімітрова Ю.В.
18 Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, що атестуються До 04.03.2018 Атестаційна комісія
19 Ознайомлення педагогічного працівника з характеристикою його діяльності в міжатестаційний період під підпис Не пізніше 11.03.2018 Шапар К.М.
20 Проведення заключного засідання атестаційної комісії: - розгляд атестаційних листів; -заслуховування працівників, які атестуються; прийняття рішень про результати атестації 21.03.2018 Дімітрова Ю.В.
21 Підготовка проекту наказу про підсумки атестації 21.03.2018 Шапар К.М.
22 Подання атестаційних матеріалів для розгляду на засіданні атестаційної комісії Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради 21.03.2018 Шапар К.М.
23 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року Березень-травень 2018 Шапар К.М.

План заходів щодо підвищення ефективності

діяльності школи

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності випускників школи в ДПА, ЗНО у 2017 році Серпень 2017 Шапар К.М.
2 Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів школи в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 2016/2017 навчальному році Серпень 2017 Шапар К.М., Мушкова О.А.
3 Розглянути на засіданні шкільних методичних об’єднань, педагогічної ради, ради школи питання «Шляхи підвищення якості роботи школи у 2017/2018 навчальному році» Серпень, вересень 2017 Дімітрова Ю.В., керівники ШМО
4 Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році Протягом 2017/2018 н.р. Адміністрація школи
5 Організувати вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, до роботи з освітянськими сайтами школи Протягом 2017/2018 н.р. Адміністрація школи
6 Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів -випускників до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2017/2018 навчальному році ІІ семестр 2017/2018 н.р. Адміністрація школи
7 Поповнити шкільні кабінети навчальною, методичною літературою Протягом 2017/2018 н.р. Учителі - предметники

Робота з резервом керівних кадрів

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Скласти списки резерву керівних кадрів школи, керуючись «Положенням про формування кадрового резерву». При формуванні кадрового резерву керуватися критеріями: - професійна підготовка; - вік та стаж роботи; - психологічне сумісництво До 01.10.2017 Дімітрова Ю.В.
2 Направляти вчителів кадрового резерву на районні та міські семінари, курси підвищення кваліфікації Згідно графіка Дімітрова Ю.В.
3 Залучити вчителів кадрового резерву: - до тематичних перевірок предметів; - до перевірки ведення класних журналів (один раз на семестр); до підготовки педагогічної ради. Протягом 2017/2018н.р. Дімітрова Ю.В.

Робота з обдарованою молоддю

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів та батьків у досягненні максимально можливих результатів навчання, характерним для суспільства послабленням значущості якісних знань, досягнень в інтелектуальному розвитку.

Завданнями заходів є:

- формування інтелектуальної еліти в школі;

- створення конкурентоспроможних знань на освітньому ринку;

- розвиток творчих здібностей учнів;

- досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учнів;

- стимулювання та мотивація самореалізації учнів.

Основні напрямки діяльності:

- формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми;

- формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації навчання;

- організація роботи з ВНЗ;

- підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах;

- формування системи дослідницької роботи з учнями.

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення роботи з обдарованими дітьми, накопичення досвіду індивідуальної роботи з учнями, посилення значущості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Провести психодіагностичні тестування, спрямовані на пошук обдарованих дітей, а також на визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп (1-11 класи) Протягом вересня- жовтня 2017 Психолог
2 Продовжити роботу щодо поповнення шкільного інформаційного банку даних «Обдаровані діти» в номінаціях «Навчальні предмети», «Творчість», «Спорт», «Наука» (1-11класи) Протягом 2017/2018 н.р. Мохонько С.А., класні керівники
3 Для роботи з обдарованою молоддю поповнювати шкільний бібліотечний фонд сучасними інформаційними засобами, науково - методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) Протягом 2017/2018н.р. Аксьонова О.О.
4 Провести І (шкільний) етап та взяти участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін (6 -11 класи) Жовтень- грудень 2017 Шапар К.М., керівники ШМО
5 Провести І (шкільний) етап та взяти участь у ІІ (районному) етапі Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка (5 -11класи) Листопад- грудень 2017 Шептуха О.В., Денисенко А.В.
6 Взяти участь у районному етапі турніру юних хіміків (9 -11класи ) Вересень 2017 Волошина О.І.
7 Взяти участь у районному етапуі турніру юних математиків (9 -11класи) Вересень 2017 Селюжицька В.І.
8 Взяти участь у районному етапі турніру юних біологів (9 -11класи) Вересень 2017 Волошина О.І.
9 Взяти участь у районному етапі турніру юних економістів (10 -11класи) Вересень 2016 Громова О.В.
10 Взяти участь у районному етапі турніру з правознавства (9 -11класи) Жовтень 2017 Кисляк А.І.
11 Взяти участь у районному етапі турніру юних географів (9 -11 класи) Жовтень 2017 Громова О.В.
12 Взяти участь у районному етапі турніру юних фізиків (9 -11класи) Жовтень 2017 Пасько Л.О.
13 Взяти участь у районному етапі турніру юних раціоналізаторів і винахідників (9 -11 класи) Жовтень 2017 Пасько Л.О.
14 Взяти участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус – природознавство для дорослих» ( 5 -11класи) Жовтень 2017 Волошина О.І., Громова О.В.
15 Взяти участь у Міжнародному конкурсі «Російське ведмежатко – мовознавство для всіх» (2 -11класи) Жовтень 2017 Ткачова Н.В., Безпалова Н.Ю., Фоменко Н.П., Журавльова Л.Є., Познєєва Л.В.
16 Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» (1 - 7 класи) Жовтень 2017 Ткачова Н.В., Безпалова Н.Ю., Фоменко Н.П., Тананян Г.М., Громова О.В.
17 Взяти участь у районному етапі міського конкурсу знавців української мови (8 -11класи) Жовтень 2017 Шептуха О.В., Громова О.В.
18 Взяти участь у районному етапі конкурсу знавців російської мови (5-11 класи) Листопад 2017 Журавльова Л.Є., Познєєва Л.В.
19 Взяти участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» (5 -11класи) Листопад 2017 Галіщева А.Д.
20 Взяти участь у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу -захисту науково -дослідницьких робіт МАН (9 -11класи). Листопад- грудень 2017 Громова О.В., учителі-предметники
21 Взяти участь у міжнародному конкурсі з англійської мови «Британський бульдог» (3 -11класи) Грудень 2017 Гогіна І.І., Петрова О.В.
22 Взяти участь у Міжнародному конкурсі з художньої культури «Золоте руно» (3-11 класи) Лютий 2018 Безпалова Н.Ю., Фоменко Н.П., Мушкова О.А.
23 Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека» (5-11 класи) Березень 2018 Кисляк А.І.
24 Взяти участь у районному етапуі турніру юних журналістів (9-11класи) Березень 2018 Шептуха О.В., Громова О.В., Журавльова Л.Є., Познєєва Л.В.
25 Взяти участь у VІІІ районному турнірі юних істориків (10-11класи) Березень 2018 Кисляк А.І.
26 Взяти участь у Кубку Харкова з пошуку інформації в мережі Інтернет ( 9-11класи) Березень 2018 Галіщева А.Д.
27 Взяти участь у районному етапі олімпіади для випускників школи І ступеня «Путівка в науку» (4-А клас) Березень 2018 Ткачова Н.В.
28 Взяти участь у районному етапі турніру з основ інформатики та обчислювальної техніки (5-7класи) Квітень 2018 Галіщева А.Д.
29 Взяти участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (2-11класи) Лютий- березень 2018 Шептуха О.В., Денисенко А.В., учителі початкових класів
30 Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова» (2-11 класи) Квітень 2018 Учителі початкових класів, Кисляк А.І.
31 Взяти участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (2-11класи) Квітень 2018 Учителі початкових класів, Селюжицька В.І.
32 Взяти участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» (7-11класи) Квітень 2018 Пасько Л.О.
33 Клопотати про занесення кращих учнів школи до Почесної книги «Золотий фонд Шевченківського району» в номінаціях «Наука», «Спорт», «Творчість». Квітень- травень 2018 Адміністрація школи
34 Клопотати про призначення стипендії Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» Травень 2018 Адміністрація школи
35 Провести свято обдарованої молоді «Шануймо кращих!» (1-11класи) Травень 2018 Мушкова О.А., Мохонько С.А., класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 263