Мовна освіта в Україні

Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови, починаючи з 1-го класу. Знання державної мови, як відомо, є конституційним обов'язком кожного громадянина України, і досконале володіння нею створює умови для повноцінного високоінтелектуального розвитку особистості, участі її в різних сферах суспільно-політичного, адміністративно-господарського, культурного життя нашої держави.

Мова як знакова система забезпечує функціонування суспільства в його історичному розвитку. Саме тому в новому підході до методики викладання мови велике значення надається розвиткові усного та писемного мовлення, мовній культурі особистості.

Основна мета навчання рідної мови, актуальність якої підкреслена в чинних програмах, полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо)”, тобто навчити школярів слухати, говорити, читати і писати (створювати тексти).

Складові мовної освіти

Сьогодні в Україні складовими мовної освіти є: дошкільна, шкільна та підготовка у ВНЗ. Вона надається за такими напрямками: українська мова, мови етнічних меншин та міжнародні мови.
За формою мовна освіта може бути очною, очно-заочною та дистанційною. Одразу наголошую на тому, що остання залишається нерозвиненою в Україні.

Натомість в європейських країнах, завдяки широкому застосуванню глобальної мережі Інтернет, дистанційна мовна освіта надається як громадянам цих країн, так і іноземцям.

На кожному з вищезазначених напрямів мовної освіти спостерігаємо свої проблеми, але є одна спільна - недостатнє матеріальне забезпечення і брак кваліфікованих кадрів, особливо у дошкільній та шкільній освіті.
Попри збільшення кількості україномовних шкіл (понад 70%) та успіхи у її вивченні у східних та південних регіонах, що показують результати останніх учнівських олімпіад, якість підготовки з української мови учнів та студентів залишає бажати значно кращого. За даними соціолінгвістичного моніторингу, проведеного співробітниками Науково-дослідного інституту українознавства, лише 20 відсотків випускників вважають, що здобули високоякісну україномовну освіту в загальноосвітній школі. Для понад 60 відсотків респондентів вона є задовільною (посередньою), а решта дає такій освіті низьку оцінку.
У тих же південних та східних регіонах мовою навчання у більшості державних вищих навчальних закладів залишається переважно російська, не кажучи вже про її домінування у ВНЗ недержавної форми власності.
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 126