Основні завдання школи
 1. Організувати роботу над науково-методичною проблемою „Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій у навчально-виховний процес – педагогічний ключ до плекання дитини як особистості”.

 2. Забезпечити повноцінність загальної середньої освіти через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, профільне навчання, створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, урахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів, створення умов для соціальної адаптації учнів, їхнього первинного профільного самовизначення.

 3. Сприяти формуванню стійкого інтересу до предметів, розвитку відповідних здібностей і орієнтацій на професійну діяльність.

 4. Запровадити орієнтацію розвитку класів ІІІ ступеня на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти, зв’язок з ВНЗ різних рівнів акредитації.

 5. Забезпечити якісну допрофільну та профільну підготовку через факультативи, спецкурси за вибором, індивідуальні та групові заняття, наукові товариства учнів, Малу академію наук. предметні олімпіади.

 6. Формувати цивілізаційну компетентність, „культуру” учнів:

  • академічну (загальноосвітню) компетентність із базових навчальних предметів;

  • ринкову культуру (відповідність, дисципліну, культ праці і гордість за її виключно якісне виконання);

  • правничу культуру (визначення верховенства законів і усвідомлена потреба їхнього виконання. Визнання рівності у правах);

  • демократичну культуру (виховання поваги до Конституції, державної та рідної мови, прав і свобод людини і громадянина, почуття відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань);

  • культуру діалогу (толерантність, формування навичок спілкування і взаємодії з іншими особами, набуття праксеологічних умінь розв’язання різноманітних проблем, організації дій для їхнього розв’язання);

  • технологічну культуру (вміле і безпечне використання технічних засобів, раціональне співіснування з техносферою і критичне ставлення до неї);

  • екологічну культуру (знання законів екології, вміння і бажання гармонійно співіснувати з довкіллям, свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності. Формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів);

  • культуру щоденного життя (повага до інших осіб, навички співжиття,готовність надати допомогу, турбота про естетику оточення, охайність).

 1. Підтримувати оптимальні організаційно-педагогічні , науково-методичні, матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні умови функціонування школи.

 2. Підвищити науково-теоретичний та методологічний рівень вчителів у відповідності з вимогами часу.

 3. Продовжувати запроваджувати єдині вимоги школи і сім’ї до учнів, надавати допомогу батькам у сімейному вихованні.

Кiлькiсть переглядiв: 187